Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

SeventySix Personal Training is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55130895. Bootcamp Oosterhout(hierna: BCO) is een onderdeel van SeventySix Personal Training.

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door BCO en anderzijds BCO.

b.     Een training is elke activiteit aangeboden en/of verzorgd door BCO.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

d.     Zowel door aanschaf van een strippenkaart of abonnement alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      BCO kan deze algemene voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van BCO. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het BCO toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen BCO en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het voldoen van de betalingsverplichting van de Deelnemer.

b.     Voor BCO ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     De verschillende abonnementsvormen staan op de website www.ikwilbootcampen.nl/tarieven/

d.     Een deelnemer kan een abonnement vervangen door een ander abonnement.

(1)    Doormiddel van een sms, email, WhatsApp aan BCO

(2) Het nieuwe abonnement start op de eerste dag van een nieuwe maand nadat het verzoek is ontvangen.

 

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een strippenkaart of abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een strippenkaart of abonnement zijn beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaart is 4 maanden vanaf de aanschafdatum. Een abonnement is na betaling 1 maand geldig.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden verlengd.

d.     Een strippenkaart loopt na 4 maanden automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

 

4. PRIJZEN EN BETALING

a.     De actuele prijzen van de strippenkaarten en de abonnementen staan op de website van BCO. BCO heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van BCO. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten.

b.     Betalingen geschieden via maandelijkse automatische afschrijving. Maandelijks wordt het bedrag automatisch van de bankrekening van de Deelnemer afgeschreven.

c.     BCO heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5. ONTBINDING

a.  Een Deelnemer kan een overeenkomst met BCO ontbinden via een sms, email of WhatsApp gericht aan BCO.

b.  De overeenkomst loopt tot de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst is opgezegd.

c.  Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

a.     BCO is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van BCO.

b.     Buitengewone omstandigheden leveren voor BCO altijd overmacht op en ontheffen BCO van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BCO ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. BCO is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

d.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een trainig daardoor wordt bemoeilijkt, kan de Deelnemer door BCO van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

b.     BCO, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een training.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van BCO, haar medewerkers en trainers, is BCO niet aansprakelijk.

d.     BCO is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     BCO is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      BCO behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

g.     BCO is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     BCO respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     BCO gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal BCO deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

c.     BCO zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De trainers van BCO en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.ikwilbootcampen.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel BCO de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan BCO niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van BCO sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.ikwilbootcampen.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BCO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BCO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.ikwilbootcampen.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BCO.

 

9. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van BCO zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij BCO te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch ingediend bij BCO via 06 555 45 780

b.  BCO beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien BCO verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

c. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door BCO.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Tilburg.